Wykaz symboli komórek organizacyjnych IBL PAN

 

Komórka organizacyjna
Symbol
Pracownia Literatury Średniowiecza PLŚ
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku PLRB
Pracownia Literatury Oświecenia PLO
Pracownia Literatury Romantyzmu PLR
Pracownia Literatury II połowy XIX wieku PLXIX
Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej PWLK
Pracownia Poetyki Historycznej PPH
Pracownia Poetyki Teoretycznej i Semiotyki PPT
Pracownia Komunikacji Literackiej w okresie PRL PKL
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej PDLW
Pracownia Bibliografii Bieżącej (z siedzibą w Poznaniu) PBB
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku  z siedzibą w Toruniu PSP/T
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku  z siedzibą we Wrocławiu PSP/W
Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego OBF
Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym OBPD
Zespół "Literatura i Konteksty" ZLK
Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem OSKL
Zespół Europeistyki Literackiej ZEL
Zespół Badań nad Literaturą Zagłady ZBLG
Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności ZBLK
Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych ZEK
Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych ZKL
Wydawnictwo IBL PAN SW
Redakcja Tekstów Drugich TD
Redakcja Pamiętnika Literackiego PL
Biblioteka B
Biblioteka - Dział Udostępniania B/DU
Biblioteka - Dział Gromadzenia B/DG
Biblioteka - Dział Opracowań B/DO
Biblioteka - Sekcja Zbiorów Specjalnych    B/SZS
Biblioteka - Sekcja Czasopism  B/SC
Archiwum Zakładowe A
Sekretariat Dyrektora SN
Samodzielne stanowisko ds. prawnych - Radca prawny RP
Dział Kadr OS
Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI
Dział Finansowo-Księgowy F
Dział Obsługi Badań Naukowych DOBN
Sekretariat Rady Naukowej RN
Dział Administracyjno-Gospodarczy AG
Zespół ds. Informatycznych i Zarządzania Portalem Internetowym ZIZP
Sekretariat Rady Naukowej RN
Sekretariat Studiów Doktoranckich SD
Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów SPK
Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Humanistyka Cyfrowa" ISD
Centrum Humanistyki Cyfrowej  CHC

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl