Zasób Archiwum

Ewidencja archiwum


      Archiwum przechowuje dokumentację powstałą w wyniku działalności Instytutu Badań Literackich PAN. Przeważająca część zasobu to materiały archiwalne o wartości historycznej stanowiące część narodowego zasobu archiwalnego.
  
   W archiwum znajdują się dokumenty związane z zarządzaniem placówką. Należą do nich protokoły Rady Naukowej, posiedzeń Dyrekcji IBL, posiedzeń komisji własnych, zbiory normatywów, statuty, regulaminy, sprawozdania i plany zbiorcze oraz z wykonania określonych zadań. W dokumentacji organizacyjnej zachowały się także materiały z pierwszych lat funkcjonowania Instytutu.

   Zasób archiwalny tworzy również dokumentacja działalności naukowej Instytutu. Są to materiały zebrań naukowych, wszelkiego rodzaju opinie i omówienia, dokumentacja zjazdów i konferencji, wyniki prac badawczych, w tym niektóre niepublikowane kartoteki Pracowni Literatury Ludowej. Wiele informacji o pracach badawczych znajduje się w dokumentacji dotyczącej współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Na uwagę zwraca duży zbiór materiałów odnoszący się do przedsięwzięć podejmowanych wspólnie z Komitetem Nauk o Literaturze Polskiej. Szeroki zakres tematyczny prac badawczych Instytutu obejmują zachowane teczki projektów grantowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

   Archiwum dysponuje zbiorem akt przewodów doktorskich i habilitacyjnych, które dokumentują działalność Instytutu skierowaną na kształcenie i rozwój kadry naukowej. Przechowywana jest także dokumentacja dotycząca prac prowadzonych nad programami szkolnymi, wykładami i egzaminami uniwersyteckimi z zakresu polonistyki i historii literatury.

  Część zasobu stanowią również teki wydawnicze publikacji naukowych i dokumentacja redakcyjna Biuletynu Polonistycznego, „Tekstów”. Przechowywane są również materiały odnoszące się do wielu znaczących inicjatyw wydawniczych, w szczególności wydań krytycznych dzieł literatury polskiej.

   Poza dokumentacją własną Instytutu archiwum dysponuje spuściznami:

  • prof. Aliny Brodzkiej
  • dr Małgorzaty Baranowskiej
  • prof. Janusza Maciejewskiego
  • prof. Zofii Stefanowskiej-Treugutt
  • prof. Janusza Stradeckiego
  • prof. Aliny Witkowskiej
  • prof. Marii Żmigrodzkiej

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl