Zasób Archiwum

Ewidencja archiwum


      Archiwum przechowuje dokumentację powstałą w wyniku działalności Instytutu Badań Literackich PAN. Przeważająca część zasobu to materiały archiwalne o wartości historycznej stanowiące część narodowego zasobu archiwalnego.
  
   W archiwum znajdują się dokumenty związane z zarządzaniem placówką. Należą do nich protokoły Rady Naukowej, posiedzeń Dyrekcji IBL, posiedzeń komisji własnych, zbiory normatywów, statuty, regulaminy, sprawozdania i plany zbiorcze oraz z wykonania określonych zadań. W dokumentacji organizacyjnej zachowały się także materiały z pierwszych lat funkcjonowania Instytutu.

   Zasób archiwalny tworzy również dokumentacja działalności naukowej Instytutu. Są to materiały zebrań naukowych, wszelkiego rodzaju opinie i omówienia, dokumentacja zjazdów i konferencji, wyniki prac badawczych, w tym niektóre niepublikowane kartoteki Pracowni Literatury Ludowej. Wiele informacji o pracach badawczych znajduje się w dokumentacji dotyczącej współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Na uwagę zwraca duży zbiór materiałów odnoszący się do przedsięwzięć podejmowanych wspólnie z Komitetem Nauk o Literaturze Polskiej. Szeroki zakres tematyczny prac badawczych Instytutu obejmują zachowane teczki projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

   Archiwum dysponuje zbiorem akt przewodów doktorskich i habilitacyjnych, które dokumentują działalność Instytutu skierowaną na kształcenie i rozwój kadry naukowej. Przechowywana jest także dokumentacja dotycząca prac prowadzonych nad programami szkolnymi, wykładami i egzaminami uniwersyteckimi z zakresu polonistyki i historii literatury.

  Część zasobu stanowią również teki wydawnicze publikacji naukowych i dokumentacja redakcyjna Biuletynu Polonistycznego, "Tekstów". Przechowywane są również materiały odnoszące się do wielu znaczących inicjatyw wydawniczych, w szczególności wydań krytycznych dzieł literatury polskiej.

   W archiwum przechowywane są następujące spuścizny:

  • Materiały prof. Aliny Brodzkiej
  • Materiały prof. Aliny Witkowskiej
  • Materiały Janusza Stradeckiego
  • Materiały prof. Marii Żmigrodzkiej
  • Materiały Janusza i Ireny Maciejewskich
  • Materiały dr Małgorzaty Baranowskiej
  • Materiały prof. Zofii Stefanowskiej
  • Materiały Ryszarda Wojciechowskiego

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl