Przepisy prawne

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217)
   
 • Rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743)
   
 •  Akt powierzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 marca 2002 r. (znak WOU-56-1/02).
   
 • Decyzja Nr 31/02 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w jednostkach i komórkach archiwalnych Polskiej Akademii Nauk.
   
 • Zarządzenie Nr 3/06 Dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk z dn. 23.08.2006 r. w sprawie przejmowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji osobowej z jednostek organizacyjnych PAN.
   
 • Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad opisu dokumentacji przechowywanej na nośnikach informatycznych.
   
 • Zarządzenie Nr 1/2003 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Archiwum Zakładowego Instytutu Badań Literackich PAN.
   
 • Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Instytucie Badań Literackich PAN .

 
Wybrane przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją:

Dokumentacja pracownicza i płacowa:

 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018, poz. 357)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018, poz. 2369)
 • Kodeks Pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040)

Dokumentacja elektroniczna:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517)
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519)

Dokumentacja konkursów:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13, poz. 125)

Dokumentacja przebiegu studiów:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)

 

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl