Zadania archiwum

 • przyjmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji i prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 • opracowanie dokumentacji przejętej do archiwum w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym
 • udostępnianie akt osobom upoważnionym,
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 • przeprowadzanie na polecenie Dyrektora IBL PAN kwerend archiwalnych,
 • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi zasadami  i terminami,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z Polską Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych,
 • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.
 •  

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl