Opracowania tematów badawczych

Roboczy spis jednostek archiwalnych:

L.p. Tytuł teczki Daty skrajne
1 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Formy zapisu doświadczeń granicznych"]
1999-2004
2 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Słownik Ludoznawców Polskich"]
1995-1999
3 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Słownictwo Adama Mickiewicza]
1996-1998
4 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza]
1993-1998
5 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Edycja krytyczna pism Daniela Naborowskiego"]
1996-2000
6 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Polska hagiografia średniowieczna]
1994-1999
7 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Opracowanie autografów listów Adama Mickiewicza]
1999-2003
8 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Budowa bazy danych bibliograficznych z zakresu nauki o literaturze"]
1993-1999
9  Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Biblioteka Pisarzy Staropolskich]
1997-2000
10 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych"]
2000-2004
11 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. "Janusz Korczak. Pisma rozproszone i inedita. Przygotowanie do edycji"]
2000-2004
12 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Kategoria Inności w kulturze i literaturze XIX w."]
2000-2003
13 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Współcześni poeci. Interpretacja"]
1999-2003
14 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Obraz męczennika w łacińskiej hagiografii polskiego średniowiecza"]
1997-2000
15 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. "Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku"]
1999-2002
16 Opracowania tematów badawczych
projekt pt. "Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego"]
1997-2002
17 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. "Pamiętniki XVI, XVII, XVIII wieku. Kierunki. Ewolucja. Miejsce w kulturze europejskiej"]
2000-2004
18  Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Dzieje grzechu, walka z szatanem Stefana Żeromskiego, wydanie krytyczne"
 1998, 2000-2002, 2004
19 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. " Listy Adama Mickiewicza (lata 1817-1833)"]
1999-2003
20 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Adam Mickiewicz w czasopismach polskich XIX i XX wieku (do roku 1939). Bibliografia w postaci ogólnodostępnej internetowej bazy danych)"]
2001-2004
21 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Henryk Sienkiewicz. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" t. 17 – bibliografia przedmiotowa"]
2000-2004
22 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Instytut Literacki. Działalność wydawnicza. Polityka – Recepcja 1946-1989"]
1999-2004
23 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Biblioteka literatury polskiego Oświecenia III"]
2002-2004
24 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. " Edycja naukowa "Dzienników" Zofii Nałkowskiej, t. VI 1945-1954"]
1996-1999
25 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Juliusz Słowacki. Monografia bibliograficzna "Nowy Korbut" t. 1"]
1994-1995, 1998-2001
26 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Dramaty Jerzego Żuławskiego 1874-1915"]
1999-2002
27 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Biblioteka Literatury Polskiego Oświecenia"]
1998-2001
28 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. "Biblioteka Literatury Polskiego Oświecenia II"]
1999-2001
29 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Historycznoliteracko-komparastyczna edycja dzieł wybranych Augusta Strindberga (w j. polskim)"]
1996-2001
30 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Socrealizm"]
1994-2000
31 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Światło w średniowiecznej poezji liturgicznej. symbolika klejnotów"]
1998-2000
32 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Wielka Emigracja"]
1993-1996
33 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Pełne komentowane wydanie "Listów H. Sienkiewicza – kontynuacja"]
1993-1996
34 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Poezja więźniów politycznych okresu 1944-1956"]
1994-1997
35 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. Programy teatrów różnowierczych"]
1992, 1994
36 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. "Dramat romantyczny"]
1993-1994
37 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Europejskie źródła świadomości polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi francuskich, niemieckich i angielskich"]
1992-1994
38 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Polska Bibliografia Literacka 1984-1986"]
1991-1994
39 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Dramat staropolski – Bibliografia, t. III. Teksty dramatyczne w rękopisach"]
1992-1994
40 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Sonet w literaturach słowiańskich"]
1991-1992
41 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Renesansowa i barokowa poetyka cudowności"]
1991-1993
42 Opracowania tematów badawczych
 [Projekt pt. "Druk "Polskiej Bibliografii Literackiej" r. 1983, cz. II"]
1991
43 Opracowania tematów badawczych
 [Projekt pt." Teoria tekstu – zagadnienia typologii"]
1992
44 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Miron Białoszewski – twórczość i biografia"
1991-1993
45 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. "Encyklopedia prasy polskiej XIX i XX wieku"]
1991-1994
46 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Adam Mickiewicz. Monografia bibliograficzna. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" t. 10"
1993-1998
47 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Literatura polska. Synteza dla Europy"
1999-2002
48 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Biblioteka pisarzy staropolskich – 4"
1999-2003
49 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. Gertruda Mieszkówna (Życie i twórczość)"]
1994-1998
50 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej"]
1994, 1996-1999
51 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Miejsce krytyki feministycznej we współczesnej teorii i historii literatury"]
1998-2002
52 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Dramaturgia Mirona Białoszewskiego"]
1995-1998
53 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Maria Komornicka i kreacje odmienności"]
2002-2004
54 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Henryk Grynberg – własna historia Holocaustu"]
2002-2004
55 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Listy Adama Mickiewicza"]
1995-2000
56 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Krytyka tematyczna – jej rola i znaczenie we współczesnej myśli literaturoznawczej"]
1998-2002
57 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Przygotowanie do wydania, opatrzenie komentarzem pozycji: "Listy zebrane Elizy Orzeszkowej", t. X oraz "Listy wybrane do Elizy Orzeszkowej"]
1993-1996
58 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Pseudonimy II obiegu. Piśmiennictwo krajowe i emigracyjne 1976-1989"
1993-1996
59 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku"]
1993-1996
60 Opracowania tematów badawczych
["Juliusz Słowacki. Monografia Bibliograficzna "Nowy Korbut". Romantyzm"]
1992-1995
61 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Polska Bibliografia Literacka za rok 1988"]
1994-1998
62 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Biblioteka Pisarzy staropolskich"]
1994-1997
63 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Piśmiennictwo polityczne Sejmu Czteroletniego"]
1993-1997
64 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Ciało, strój, gest w kulturze polskiej XV i XVII wieku"]
1993-1997
65 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Geografia kultury literackiej polskiego Oświecenia"]
1993-1997
66 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Monitor" 1765-1785. Bibliografia zawartości"]
1993-1997
67 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Słownik Polszczyzny XVI wieku: tom XXV z hasłami: po-pofukać"]
1993-1997
68 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Bibliografia nauki o literaturze polskiej za rok 1993 i 1994"]
 1993-1997
69 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Stanisław Herakliusz Lubomirski – edycja "Dzieł prozą" oraz monografia historycznoliteracka"]
1997-2001
 70 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Literatura i krytyka w Polsce pod cenzurą w latach 1976-1989"]
1993-1999
 71 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Wydanie krytyczne dzieł Adama Mickiewicza"]
1994-2000
72 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Biblioteka Pisarzy Staropolskich"]
1991-1994
73 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. ""Monitor" 1765-1785. Bibliografia zawartości"]
1998-2002
74 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Henryk Sienkiewicz: "Listy". Pełne komentowane wydanie – kontynuacja, tomy IV i V"]
1996-2002
75 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Mickiewicz w Rosji"]
1997-2000
76 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt." Encyklopedia Mickiewiczowska"]
1995-2000
77 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Dyskurs krytycznoliteracki Piotra Chmielowskiego"]
1995-1999
78 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Eliza Orzeszkowa. Monografia bibliograficzna. "Nowy Korbut""]
1994-1999
79 Opracowania tematów badawczych
Projekt pt. "Słownik Polszczyzny XVI w. tom XXVII z hasłami: poszacować-powziąć"]
1996-2001
80 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt: "Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych"]
2000-2001
81 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Przygotowanie krytycznego wydania pism wierszem i prozą Franciszka Karpińskiego"]
1993-1997
82 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Europejskie źródła staropolskiej teorii poezji i prozy. Średniowiecze, Renesans, barok"]
1994-1995
83 Opracowania tematów badawczych
[Projekt pt. "Wydanie krytyczne dzieł wszystkich Adama Mickiewicza"]
1992-1995

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl