Strona Archiwum IBL PAN


       Archiwum przechowuje dokumentację powstałą w wyniku działalności Instytutu Badań Literackich PAN oraz jego pracowników naukowych. Materiały archiwalne stanowią część państwowego zasobu archiwalnego i są przekazywane do Archiwum Polskiej Akademii Nauk po 25 latach od momentu ich wytworzenia.
      Archiwum  zostało powołane Zarządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 lipca 2003 r. Funkcjonuje jako samodzielna komórka organizacyjna IBL PAN, podlegająca bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. ogólnych.
      Nadzór nad archiwum IBL PAN sprawuje Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: archiwum@ibl.waw.pl